Přeskočit na obsah

Závěr

Online výuka v posledních dvou školních letech i samotná revize RVP ZV z roku 2021 je rozhodně nezapomenutelnou zkušeností pro každého vyučujícího nejen informatických předmětů, ale i učitele dalších oborů, kteří v současnosti budou jistě více přemýšlet o samotném propojení obsahu oboru s rozvojem digitální gramotnosti žáků. I zde hraje velkou roli podpora jak ze strany ředitele školy, zřizovatele, dalších správních orgánů i podpůrných projektů, kdy právě z jednoho takového vznikla i tato příručka příkladů dobré praxe. Autoři se na vlastních příkladech snažili ukázat nejen přístupy k inovovanému kurikulu, ale v některých příspěvcích poukázat i na specifičnost online výuky realizovanou jak synchronně, tak asynchronně. Přestože je v příručce uvedeno méně příkladů než v první, jsou komplexněji pojímané a je kladen důraz jak na přípravu výuky, tak na samotnou realizaci.

Čtenář této příručky by zde měl najít nejen poučení pro vlastní realizaci výuky, ale také příklady různých přístupů k tématům z oboru Informatika a měl by na ně nahlížet jako na příklady realizace konkrétního obsahu v konkrétní výuce autora aktivity a následně je přizpůsobit svým možnostem, možnostem školy i samotné skupině žáků, pro něž je obsah i forma modifikována.

Autoři

Editoři příručky

Marek Machalík

OBCHODNÍ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Petra Vaňková

ZŠ Lupáčova, Praha 3