Přeskočit na obsah

Vyhodnocení sportovních výkonů

Autor: Jindřich Terč

Oblast z RVP

Doporučený stupeň

Data, informace a modelování; Informační systémy

2. stupeň ZŠ

Naplňované výstupy RVP

·       nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; využívá funkce pro automatizaci zpracování dat

·       vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci

·       získá z dat informace, interpretuje data

Vstupní požadavky na žáky

Žák umí pracovat běžným způsobem s tabulkovým procesorem.

Cíl aktivity

Žák vhodným způsobem interpretuje získaná data, dokáže je zpracovat do přehledné tabulky výsledků. Žák se naučí pracovat s matematickými a logickými funkcemi sloužící pro vyhodnocení sebraných dat např. při hodině tělesné výchovy. Cílem je vytvoření tabulky pro vyhodnocení výsledků a tím zautomatizování procesu vyhodnocení.

Rozvíjené kompetence

Kompetence k učení

·       ovládá dosavadní zkušenosti s tabulkovým procesorem

·       přemýšlí nad zadáním a výsledným produktem

·       vyhledává či jiným způsobem získává výukové zdroje a správné postupy interpretuje tyto znalosti do praxe

Kompetence komunikativní

·       při tvorbě tabulky vhodně formuluje otázku, zaměřuje se na sběr dat

·       při vytváření automatického vyhodnocení formuluje vhodně otázky pro řešení problémů

Kompetence k řešení problémů

·       adekvátně ke svému věku řeší vzniklé problémy při aplikaci vzorců a zadání dat do tabulky

·       interpretuje své teoretické znalosti do praxe

Kompetence sociální a personální

·       pro vytvoření výsledkové tabulky spolupracuje se zadavatelem (učitel, žák) vhodně navazuje kontakt pro získání validních dat

Potřebné vybavení

·       Tabulkový procesor, PC či dotykové zařízení s vhodným programem

Časová dotace

2 vyučovací hodiny

Průběh výuky

Téma zpracování dat sportovních výsledků je možné zařadit v rámci výuky tabulkového procesoru či toto téma pojmou jako samostatný projekt ve spojením se soutěží při tělesné výuce. Data v následujících příkladech jsou pouze ilustrační. Tabulka a její vyhodnocení slouží pouze jako návod, data lze interpretovat i v jiných předmětech jako je dějepis, hudební výchova, český jazyk apod.

Nastavení tabulky

Na úvod je velmi důležité, aby byla správně a přehledně vytvořena tabulka vstupních dat. Velmi vhodné je grafické zpracování tabulky pro další práci s ní a snadnější čtení dat.

Sběr dat

Data v tabulce jsou použita pro skok daleký v předmětu tělesná výchova. V rámci digitální gramotnosti tuto tabulku lze využít i při jakémkoliv jiném předmětu, kdy v českém jazyce mohou sledovat a vyhodnocovat počet přečtených knih, v dějepise stáří jednotlivých panovníků či státníků, v hudební výchově vyhodnocení délky skladby či věk skladatele apod.

Výběr funkcí a použití funkcí

V tomto uvedeném příkladu, kdy porovnáváme dva pokusy při sportovním výkonu – skoku dalekém je využita funkce maximum pro získání nejlepšího pokusu. Počet pokusů není tak omezen a lze nastavit jejich libovolný počet. Pro lepší orientaci je zde využita i funkce průměr. Pro kompletní vyhodnocení výsledků celé skupiny je použita funkce KDYŽ, kdy je porovnáván nejlepší výsledek s nastaveným limitem pro úspěch. Pro snadnější vyhodnocení úspěšnosti je doplněno vyhodnocení, kolik osob nastavený limit splnilo či nesplnilo. Pro toto vyhodnocení je využita funkce countif.

Výsledná tabulka s rozepsanými vzorci a oblastí, ze které jsou vstupní data využita:

Řazení, filtrování

Tabulka může obsahovat seznam žáků jedné třídy, seznam členů sportovního kroužku či seznam panovníků u vyhodnocení jejich věku dožití.

V tabulce lze využít dalšího řazení dle příjmení či výsledků pokusu. V tomto případě je potřeba kliknout do libovolné buňky ve sloupci, podle kterého chceme řadit, a na záložce „Data“ zvolit možnost řadit vzestupně či sestupně. Nabízí se i další možnost řazení více sloupců najednou. Tato volba je pro zkušenější uživatele.

 • Filtrování dat

Možnost vybrání určité skupiny dle zadaných kritérií lze v takto připravené tabulce využít volbu filtrování. Umístěná je pod záložkou „Data“ a následně výběr „Filtr“. Po výběru této volby se u jednotlivých sloupců zobrazí šipky.

Takto lze zadávat jednotlivá kritéria. U jména můžeme filtrovat jen dívky, filtrovat osoby s vyšší hodnotou než námi zadaná hodnota nebo veškeré osoby s nadprůměrnými výkony. V ukázce je uvedeno filtrování pro žáky, kteří splnili limit.

Výsledek může vypadat následovně:

Příprava na výuku

Učitel potřebuje:

 1. Vhodný tabulkový procesor s využitím požadovaných funkcí
 2. Seznam žáků, které bude do tabulky zadávat (třída, sportovní oddíl, seznam panovníků apod.).
 3. Data pro vyhodnocení. V tomto případě data o výsledku sportovního výkonu.

Organizace práce

Úvodní motivace či spolupráce v rámci mezipředmětových vztahů je zde velmi vhodná a žádoucí. Získaná data lze přepisovat do tabulky, zde je problém s chybovostí při opisu dat nebo lze seznam žáků a částečně předvyplněnou tabulku žákům poskytnout.

Shrnuji zde postup pro vytvoření tabulky s automatickým vyhodnocení zadaných dat:

 • Zadání jmen a příprava sloupců pro samotná data, grafické rozvržení.
 • Zápis získaných, naměřených vstupních dat.
 • Vložení funkcí, v tomto případě funkce max, suma, když a countif.
 • Formát výsledné tabulky, ověření správnosti výpočtu.

Na co si dát pozor

 • Jeden z problémů může být formulace a pochopení zadání úkolu.
 • Data jsou v tomto případě zadávána v cm, stejně tak je upraven sloupec průměr, kde nejsou zobrazovány desetinná čísla s ohledem na přesnost měření získaných dat.
 • U výpočtu funkce MAX a SUMA je potřeba důsledně ohlídat oblast vstupních dat, nabízená oblast dat nemusí vždy odpovídat skutečnosti.
 • V posledním sloupci při využití funkce KDYŽ je potřeba se zaměřit na hraniční limit, v tomto případě limit 325 cm tak, zdali má být i tento limit započítán do úspěšného splnění limitu či nikoliv. V tomto případě je u vzorce funkce využito operátoru větší než nebo rovno (>=), tím je zajištěno, že hraniční výsledek je zahrnut do úspěšného splnění limitu.
 • U funkce COUNTIF je potřeba myslet na správné a přesné zapsání požadovaného výrazu. Například ve sloupci „splnění limitu“ se budou používat slova „splněno“ nebo „nesplněno“ a při zadávání výrazu bude zaznamenán nepřesný formát „splnil“ nebo „nesplnil“. Dojde k chybnému, resp. nulovému, zobrazení hledaného výrazu.

 

Alternativní řešení

 • Uvedené vyhodnocení vzniklo v aplikaci MS Excel, lze využít alternativní tabulkové procesory jako je Open Office Spreadsheet či jiné platformy.

Zdroje:

 • Snímky obrazovek: autor Jindřich Terč; zdroj vlastní, prostředí Microsoft Excel 2019