Přeskočit na obsah

Pojmy, které rodiče neznají

Autor: Petra Vaňková

Oblast z RVP

Doporučený stupeň

Digitální technologie

2. stupeň ZŠ

Naplňované výstupy RVP

·       žák ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu

Částečně:

·       žák pracuje v online prostředí

·       žák získá z dat informace, interpretuje data

Vstupní požadavky na žáky

Žák umí pracovat běžným způsobem s kancelářskými aplikacemi (textový editor, tabulkový kalkulátor) v cloudovém prostředí.

Cíl aktivity

Žák rozliší užití různých typů aplikací pro konkrétní činnosti (práce s textovým, tabulkovým editorem a prostředím pro zpracování grafického výstupu) v cloudovém a online prostředí.

Žák vytvoří grafický výstup (plakát) pro vysvětlení pojmu z oblasti tzv. nových médií vybraného se žáky vytvořeného seznamu a v závislosti na se spolužáky zpracovaném textovém vysvětlení tohoto pojmu.

Rozvíjené kompetence

Klíčové kompetence prolínající se s rozvojem digitální gramotnosti žáků:

Kompetence k učení

·       operuje s pojmy z oblasti tzv. nových médií a uvádí je do souvislostí

·       vyhledává informace z této oblasti, posuzuje je a tvůrčím způsobem je individuálně interpretuje (pomocí grafického výstupu)

Kompetence komunikativní

·       formuluje pojmy, o kterých si myslí, že je rodiče neznají nebo jim nerozumí

·       k samotnému zaznamenání a vysvětlení využívá sdílených dokumentů

Kompetence sociální a personální

·       pro vytvoření seznamu pojmů spolupracuje s ostatními žáky ve skupině, přiřazuje důležitost jednotlivým pojmům v tabulkovém editoru

·       spolupracuje na vysvětlení konkrétních pojmů v textovém editoru v menší skupině

Potřebné vybavení

·       Cloudové aplikace (textový a tabulkový editor) a s tím související přihlášení do cloudového prostředí

·       Online prostředí pro zpracování grafického výstupu (konkrétně v této ukázce využití postermywall.com)

Časová dotace

2-3   vyučovací hodiny

Průběh výuky

Samotná výuka je rozdělena do čtyř fází (předpokládá se zpracování ve dvou výukových hodinách):

 1. Příprava seznamu pojmů z oblasti tzv. nových médií, které podle žáků jejich rodiče neznají a měly by jim být vysvětleny, aby svým dětem lépe rozuměli (zde spolupracují všichni žáci zároveň) – cca. 15 min.
  1. Vytvoření seznamu pojmů v tabulkovém editoru.
  2. Přiřazení důležitosti pojmů (každý žák vyhodnotí konkrétní pojem a jeho důležitost: 0 ­– nedůležitý až 3 – obzvláště důležitý).
  3. Seřazení pojmů z hlediska důležitosti u žáků.
 2. Rozdělení žáků do menších skupin (dvojice – trojice), které spolupracují na získání a zpracování informací, které vedou k vysvětlení konkrétního pojmu – cca. 30 min.
 3. Individuální zpracování vysvětlení pojmu do plakátu – cca. 30 min.
 4. Hodnocení zpracování plakátů (grafický i obsahový pohled) – cca. 15 min.

Příprava na výuku

Učitel potřebuje:

 1. Sdílenou tabulku, se kterou budou pracovat žáci (doporučuji připravit předem i se jmény žáků ve sloupcích).
 2. Způsob, jak náhodně rozdělí žáky do menších skupin, které budou spolupracovat a způsob přidělení konkrétního pojmu.
 3. Připravit prostor, kam žáci budou zpracovávat textové a grafické výstupy (může se jednat o jednu nebo více sdílených složek).
 4. Vybrat některé grafické online nástroje, které by mohl žákům doporučit ke zpracování plakátu. Konkrétně v ukázkách níže byl využit com.

Organizace práce

Jak je vidět dle samotného rozpracování průběhu výuky, žáci budou střídat různé typy kancelářských nástrojů a grafický nástroj, stejně jako i počty žáků, kteří budou na práci realizovat.

Učitel po celou dobu nevystupuje jako ten, který předává informace, ale jako koordinátor činnosti žáků, usměrňuje jejich činnosti a popř. radí s využitím grafického editoru.

Příklad možné vytvořené tabulky:

Příklad zpracovaného grafického výstupu:

Na co si dát pozor

 • Přepisování jednotlivých pojmů v buňkách tabulky (jednou z možností řešení je zapisování pojmů do sloupce pod své jméno a sestavení seznamu pojmů až následně společně).
 • Na pouhé kopírování informací z internetu v případě vysvětlování pojmů (žáci by měli zpracovat informace, nikoliv zkopírovat informace). Nicméně se jedná pouze o poznámky, které mají sloužit k dalšímu zpracování a nemá se jednat o nějak konkrétně naformátovaný text.
 • Grafické vyjádření konkrétního pojmu (plakát) by neměl být zase kopírování zpracovaných informací v textovém dokumentu skupiny. Plakát by měl být výstižnější a s redukovaným množstvím textu.

Alternativní řešení

 • Využití práce v síti školy, nikoliv cloudově (obtížná realizace práce skupin žáků).
 • Téma není rozhodující, tj. je možné využití i další pojmy různých oblastí (např. hardware).

Zdroje:

 • Snímky prací z výuky: autor Petra Vaňková; zdroj vlastní