Přeskočit na obsah

ONLINE PROSTŘEDÍ

Metodická příručka – Informatika a ICT 2 (2022)

Úvod do metodické příručky

Online výuka, hybridní výuka, distanční výuka jsou pojmy, které za poslední více než rok získaly úplně nové významy a priority ve vzdělávání. Dříve využívané způsoby distančních přístupů směřovaly spíše do terciálního vzdělávání, tedy na vysoké školy. Nicméně krizová situace v roce 2020–2021 ukázala, že online prostředí s online aktivitami se dá z části modifikovat a přizpůsobit i na primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Je naprosto neoddiskutovatelné, že během posledních více než 14 měsíců vzrostla digitální gramotnost u učitelů i žáků na základních a středních školách. Během pár dní, či týdnů učitelé přizpůsobovali své hodiny, metody i formy výuky, měnili typy aktivit z běžně ve třídě využívaných a přecházeli do online prostředích, cloudových aplikací, webových stránek s konkrétním obsahem, přizpůsobovali, či sami tvořili multimediální obsah nebo další digitální učební materiály, nebo začali využívat ve větší míře informační systém školy. Žáci naopak digitálně zpracovávali materiály, ukládali, posílali nebo sdíleli úkoly, plnili online testy a poskytovali online zpětnou vazbu učiteli synchronně, či asynchronně. Podpora přicházela také z MŠMT a NPI, které začaly spravovat webovou stránku #NaDálku a v roce 2021 pak stránku Edu.cz. Druhá zmiňovaná reaguje nejen na Covid-19, ale ukazuje Strategie 2030+ a v neposlední řadě také podrobně rozpracovává revize RVP ZV jak v novém obsahu Informatika, tak v klíčové kompetenci Digitální. V této nestandardní situaci i samotný projekt SYPO reagoval na změny a poskytoval ve zvýšené míře podporu na všech úrovních. Proto i členové Národního kabinetu reagovali na současné potřeby vzdělávání a v rámci metodické příručky se rozhodli o propojení online výuky a s novým obsahem oboru Informatika. Tato příručka pak velmi vhodně navazuje i na první zaměřenou na cloudové technologie ve vzdělávání.

Jedna z možností, jak přistupovat k představování forem a metod výuky v souvislosti se samotným obsahem, aktivitami a přístupy k takové obrovské změně, která v průběhu jednoho roku nastala, je využít vlastní příklady učitelů z výuky. V této příručce se pak scházejí příklady dobré praxe jak v závislosti na novém obsahu oboru Informatika, tak online výuce. Aktivity jsou vytvářeny v závislosti na zkušenostech učitelů, jejich kreativitě při realizaci reálné i online výuky a popsány jak metodicky, tak obsahově. Opět i v této příručce nejsou představovány pouze samotné nástroje, ale i způsob realizace samotné výuky.

I přestože tato situace jednou skončí a žáci se budou postupně vracet do svých lavic a učitelé opětovně před tabule, interaktivní panely či projektory, určitě existuje i pravděpodobnost, že některé nabyté informace a zkušenosti z online výuky převezmou v běžné výuce. Rozhodně by však neměli ani žáci, ani učitelé na tuto dobu zapomenout i dále se rozvíjet v získaných dovednostech v práci s digitálními technologiemi, a to každopádně nejen učitelé informatických předmětů.

Popis aktivit

V této publikaci jsou představeny konkrétní aktivity pro přímé použití ve výuce s reálným obsahem oboru Informatika. Autoři aktivity zpracovávali již s vhledem do nového RVP ZV.

Příklady dobré praxe jsou ve většině případů popsány základními údaji:

 • Oblast z RVP a doporučený stupeň – autoři zařadili svou aktivitu do jedno z tématu dle nového RVP ZV a doporučili vhodný vzdělávací stupeň. Toto doporučení je pouze informativní, využití vždy závisí na daném typu školy a konkrétním ŠVP
 • Naplňované výstupy – minimální výstupy definované novým RVP ZV
 • Vstupní požadavky na žáky
 • Cíl aktivity
 • Rozvíjené kompetence
 • Potřebné vybavení

U některých příspěvků je taktéž uvedena časová dotace, která má za cíl nastínit časovou náročnost aktivity ve výuce. Nicméně tato informace je pouze informativní a od autorů nebyla vyžadována. Proto u některých příspěvků dokonce chybí, příspěvek je tudíž pojat spíše jako inspirace, než přímý návod na výuku.

Tyto základní údaje v tabulce by měly sloužit k rychlé orientaci učitele ve vztahu k základním parametrům výuky i vzhledem k plánovanému novému RVP ZV.

Následně je v příspěvku přímo popsán způsob realizace výuky:

 • Příprava na výuku
 • Průběh a organizace výuky
 • Reflexe učitele

Zde jednotlivý autoři popisují konkrétní využití online prostředí a aplikací vzhledem k samotné výuce, či popis naplnění nového RVP ZV. Důraz je kladen na nastínění vhodných doporučení k realizaci výuky.

Každá aktivita může obsahovat další popisy, hlavně pak:

 • Alternativní řešení: autoři v této kategorii mohou představit další témata, okruhy a náměty pro realizaci vlastního obsahu
 • Další nástroje a jiné zdroje: autoři mohou nabídnout alternativní aplikace, webové stránky a prostředí, které lze využít pro realizaci konkrétní aktivity

 

Abstrakt

V této příručce je hlavním motivem „online prostředí“, a to i ze zcela zřejmých současných důvodů, které pronikají do našich všedních dnů, při online výuce, zadávání úkolů v rámci distančního vzdělávání či profesním rozvoji. Tento materiál propojuje nejen většinu aktivit realizovaných v online prostředích a aplikacích, ale také ukazuje možnosti realizace konkrétních hodin z pohledu nového obsahu oboru Informatika v RVP ZV.

Metodická příručka vznikla jako jeden z výstupů projektu SYPO aktivit Národního kabinetu ICT a Informatiky a jejím hlavním cílem je motivovat a inspirovat učitele k realizaci aktivit v rámci nového kurikula, a to i s přesahem do dalších předmětů. Na příručce se podílelo šest autorů, kteří vytvořili celkem 14 aktivit.